תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר

הוראות תקנון זה יחולו על כל התקשורת בין הסוכן אסף בוקעי ו/או מטעם סוכנות הום פייננס, לבין המקבל של המידע (יקרא להלן : המשתמש”) בהודעות בין באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, פקסים, ווצאפ ו/או כל צורת תקשורת אחרת (להלן “הודעות”).

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

ההרשמה לקבלת פרטים נוספים היא כהסכמה להיכנס לרשימת תפוצה של הסוכנות, מהווה הסכמה במעשה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לקבלת מידע והן לרשימת תפוצה מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומר מסוגים שונים מהסוכנות.

כמו כן מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן : “חוק התקשורת”) לגבי ציון סוג המסר כגון: “פרסומת” או “תעמולה” או “תרומה” בהודעה הנשלחת. לאור האמור הסוכנות תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.

הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה, לא יהא הסוכן חייב לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי הסוכן המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.

הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בדין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו. אלא כמידע שימושי לשפר ולהבין ולהמצא בעולם הביטוח פיננסים.

הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא על ידי שליחת הודעה במייל או או בהודעת טקסט או בהודעת ווטסאפ לנותן השרות.

הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, הסוכן לא יידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הקבועות בחוק התקשורת.

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 1000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי למלוא הפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות לאחר שליחת בקשה להוצאתו מרשימת התפוצה היות וביכולתו לשלוח הודעה חוזרת ו/או פנייה בערוץ תקשורת נוסף, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 4000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר לאחר שבקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בהודעות טקסט לסלולרי הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל. המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה. בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצון המשתמש להפסיק לקבל מסרים מהמשווק יש לבצע הסרה מכל אחת משתי הרשימות בנפרד.

המשתמש מסיר כל אחריות מהמשווק לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהמשווק עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.

המשתמש מתחייב לשפות את המשווק בגין כל נזקיו כולל שכ”ט עו”ד והפסד זמן עבודה, עקב כל תביעה שתוגש כנגדו תוך התנערות של המשתמש מההסכמות המחייבות בתקנון זה.

המשתמש מסכים בזאת כי כל זכויות היוצרים במידע הנשלח אליו הינן של הסוכן ואין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש לשימוש בחומר המוגן בזכויות יוצרים.

המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי הסוכן אם זה במשלוח הודעות או מיילים או כל מידע אחר אשר מופיע באתר הסוכנות הום פייננס ובכל אמצעי התקשורת כולל מוצרים וקורסים אינטרנטיים, תכנים במסגרת ליווי אישי, או כל שירות ומוצר אחר הינם תכנים כלליים בלבד, ובהתאם על המשתמש לבחור את המידע והתכנים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע ואין לסוכנות כל אחריות לכל פעולה אשר נעשית על דעת המשתמש בלבד.

המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפיי המשווק בעניין התכנים.

המשתמש מסיר מן הסוכן כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מן הסוכן כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.

Call Now Button
×

סוכן נאמן לקוח

×